Прием след 4. клас

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪНШНИ УЧЕНИЦИ

1. Към дата 12.06.2017г.  няма свободни места в паралелките за 5. клас за уч. 2017-2018г.

2. На 13.07.2017г. след приключване на записванията в СМГ , ПЧМГ и други училища и II класиране на учениците от 119 СУ ще бъдат обявени /ако има/ свободни места.

3. За свободните места на 14.07.2017г. ще бъдат класирани ученици, които са подали заявления на 05.06.2017г. и на 06.06.2017г.


 Разпределение на учениците от 4. клас за учебната 2017-2018 г. в 5. клас


 

Ръководството на 119. СУ „Академик Михаил Арнаудов” информира учениците и техните родители  за

Националното външно оценяване на МОН


Български език и литература - 10.05.2017 г.

Математика - 12.05.2016 г.

Човекът и природата - 15.05.2016г.

Човекът и обществото - 16.05.2016 г.

 

         По преценка на класния ръководител оценките могат да се впишат в дневника на класа и в книжките на учениците като една от текущите за годината.

•••

Във връзка с Наредба №10, чл.41, ал.1 и решение на ПС, ръководството на 119. СУ „Академик Михаил Арнаудов” информира учениците и техните родители  за

приема след 4. клас

Учениците ще бъдат разпределени в 5 паралелки / по равен брой ученици / в зависимост от избираемите учебни часове в 5. клас, които са 2,5 часа седмично.

Подборът ще се осъществи чрез резултатите от националното външно оценяване  и оценки от Удостоверението за завършен начален етап.

         Паралелките в зависимост от  избираемите  учебни часове са отразени в следната таблица:

 

 

Избираеми учебни часове

5. клас

Балообразуващи

точки от НВО

Оценки от Удостоверението за завършен начален етап

 

ЕЗИЦИ

Английски език

34

1

3БЕЛ

БЕЛ + АЕ

 

Руски език

51

1.5

 

 

ЕЗИЦИ

Английски език

34

1

3БЕЛ

БЕЛ + АЕ

 

Руски език

51

1.5

 

 

Природни науки

География

34

1

3ЧиП

ЧиП + Математика

 

Човек и природа

51

1.5

 

 

М/БЕЛ

Български език и литература

34

1

БЕЛ + 2М

БЕЛ + Математика

 

Математика

51

1.5

 

 

М/БЕЛ

Български език и литература

34

1

БЕЛ + 2М

БЕЛ + Математика

 

Математика

51

1.5

 

 

След обявяване на резултатите от Националното външно оценяване, родителите подават заявление за избираеми учебни часове  /Приложение №1/ от 29.05. до 30.05.2017г. при класните ръководители.

ОБЯВЯВАНЕ НА КЛАСИРАНЕТОв паралелките: 05.06. 2017г.

 

•••

 

            Желаещите от други училища да кандидатстват в 119. СУ подават:

·       

заявления по образец /Приложение №2 / на 06. и 07.06.2017г. при заместник-директорите по учебна дейност – кабинет 202  от 8:30ч. до 17:00ч.  

·       

Служебна бележка от училището, в което учи ученикът с резултатите от НВО

·       

Копие на Удостоверението за завършен начален етап.

 

В паралелките ще бъдат приети  ученици от други училища  до запълване на бройка 26 ученици.

 

      ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И КЛАСИРАНЕТОв паралелките на външни ученици: 12.06. 2017г.

ЗАПИСВАНЕ на външни ученици: в рамките на три работни дни от излизане на класирането следва да се подаде заявление за записване в паралелката,  в която е приет ученикът. Класиралите се ученици ще получат служебни бележки, с които да вземат удостоверение за преместване от предишното училище.